Những thay đổi của Dự thảo Quy chế đào tạo tiến sĩ mới.

0

Thời gian gần đây dư luận có nhiều câu hỏi liên quan đến chất lượng đào tạo tiến sĩ nên Bộ Giáo dục đào tạo phải nhìn nhận thẳng thắn và rà soát lại các quy định về đào tạo tiến sĩ hiện hành. Dự thảo quy chế đào tạo tiến sĩ mới đang được Bộ lấy ý kiến của dư luận nhằm giúp các quy định chặt chẽ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ thực tiễn.

Dự thảo quy chế đào tạo tiến sĩ mới.

Theo dự thảo mới về đào tạo tiến sĩ thì người hướng dẫn và hội đồng bảo vệ luận án cấp tường/viện cần có trách nhiệm cùng với nghiên cứu sinh khi khiến kiệnvi phạm bản quyền tác giả về nội dung luận án.

Vụ trưởng Bộ Giáo dục, bà Nguyễn Thị Kim Phụng cho biết đã bắt đầu điều chỉnh quy chế đào tạo tiến sĩ  hiện nay. Quy chế mới ngắn gọn hơn quy chế cũ nhằm giúp việc nâng cao sự tự chủ và trách nhiệm  giải trình của các cơ sở đào tạo. Các yêu cầu cụ thể về ngoại ngữ, minh chứng về các công bố khoa học sẽ cao hơn với các nghiên cứu sinh, ứng viên, người hướng dẫn.

Quy chế mới bổ sung các vấn đề liên quan tới trách nhiệm của cơ sở đào tạo về quản lý nghiên cứu sinh, hội đồng chấm luận án, người hướng dẫn nghiên cứu sinh khi có khiếu kiện về nội dung và chất lượng luận án.

quy-che-dao-tao-tien-si-1

Nội dung chính trong dự thảo về quy chế đào tạo tiến sĩ mới với ứng viên,nghiên cứu sinh gồm các vấn đề sau:

  • Quy chế mới bắt buộc ngoại ngữ phải đạt chuẩn từ đầu vào chứu không giống quy chế hiện hành là bắt buộc ở đầu ra.
  • Nghiên cứu sinh (NCS) phải chứng minh được năng lực ban đầu về nghiên cứu khoa học của bản thân qua các công trình công bố trong nước và ngoài nước.
  • Để đảm bảo đầu ra thì Dự thảo quy chế đào tạo tiến sĩ mới yêu cầu nghiên cứu sinh phải có công bố quốc tế trên tạp chí khoa học chuyên ngành có phản biện trong quá trình làm NCS tại cơ sở đào tạo. Hoặc công trình trên các ký yếu hội thảo quốc tế có phản biện trước khi luận án được thông qua.

Những quy định cụ thể của dự thảo quy chế đào tạo tiến sĩ mới về hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ:

quy-che-dao-tao-tien-si-2

  • Người hướng dẫn NCS phải là người chủ trì nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở hay làm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ trở lên. Là các tác giả hay đồng tác giả các công trình nghiên cứu công bố quốc tế thuộc lĩnh vực liên quan đến đề tài luận án của NCS.
  • Người hướng dẫn phải là cán bộ của cơ sở đào tạo. Mỗi NCS được tối đa 2 hướng dẫn, nếu người thứ nhất không là giảng viên, nghiên cứu của cơ sở đào tạo mà NCS đang theo học thì người thứ 2 phải là cán bộ thuộc cơ sở đó.
  • Nếu người hướng dẫn độc là là tiến sĩ chưa có chức danh phó giáo sư, giáo sư thì cần có đủ minh chứng là những công trình khoa học đạt chuẩn phó giáo sư trở lên theo quy định của hội đồng chức danh giáo sư của nước ta.
  • Người hướng dẫn và hội đồng bảo vệ cấp trường/viện cần phải có trách nhiệm với NCS khi luận án có khiếu nại về bản quyền (đạo văn).
  • Người hướng dẫn được tham gia hộ đồng cấp trường/viện khi cần thiết để tạo điều kiện cho NCS và thầy hướng dẫ được bảo vệ các quan điểm khi làm luận án, tăng sự khách quan khi đánh giá luận án của NCS. Đặc biệt với những đề tài luận án có ít chuyên gia đầu ngành.

Theo khung trình độ quốc gia Việt Nam có yêu cầu về trình độ và năng lực cần đạt được đối với người tốt nghiệp ở mỗi cấp, trong khi đó đào tạo tiến sĩ là bậc cao nhất (bậc 8/8) Để đáp ứng đủ yêu cầu cyar khung trình độ quốc gia Việt Nam thì tiến sĩ Việt phải ngang bằng với tiến sĩ các nước khu vực ASEAN.

Trong bối cảnh hội nhập hiện nay ngày càng sâu rộng thì nhân lực được đào tạo cần tương thích với thế giới mới có thể cạnh tranh . Dự thảo quy chế đào tạo tiến sĩ mới để nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ tiếp cận với chuẩn quốc tế và khu vực là vô cùng cần thiết. Giảm quy mô và tập trung chất lượng đào tạo, chỉ những đơn vị cơ sở đủ điều kiện mới được đào tạo tiến sĩ để đảm bảo chất lượng nhân lực đào tạo ra.

 

Share.

Leave A Reply